DEALS LANDELIJKE WERKGEVERS

In Nederland is ongeveer de helft van de vrouwen economisch zelfstandig. Veel vrouwen stoppen met werken als zij kinderen krijgen of gaan in een kleine deeltijdbaan werken. De ondertekenaars willen bevorderen dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden door te stimuleren dat:

  • Vrouwen meer kansen krijgen zich te ontwikkelen via opleiding en (tweede  kans) onderwijs;
  • Vrouwen blijven werken;
  • Meer vrouwen voldoende uren werken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien;
  • Niet-werkende vrouwen stappen zetten in de richting van de arbeidsmarkt.

Immers:

  • Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar, in het bijzonder wanneer hun relatie stukloopt of hun partner overlijdt. Het heeft direct gevolgen voor hun inkomenspositie, carrièreperspectieven en pensioenopbouw. Voor vrouwen zelf is het belangrijk dat zij niet afhankelijk zijn en dat zij hun talenten kunnen ontplooien;
  • In de toekomst zal de vergrijzing leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt en tot een kleiner draagvlak voor sociale voorzieningen. Een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen kan bijdragen aan het vergroten van het draagvlak voor sociale voorzieningen;
  • Bedrijven hebben er belang bij dat vrouwelijk talent niet verloren gaat en dat vrouwen gemotiveerd zijn om te werken en in zichzelf als werkneemster te investeren;
  • De Nederlandse economie is gebaat bij meer vrouwelijke ondernemers;
  • Voor de overheid is economische zelfstandigheid van vrouwen belangrijk omdat dat de beste preventie biedt tegen uitkeringsafhankelijk en tegen armoede.

Daarom spreken de ondertekenaars het volgende af:

Leer-werkplekken, stages en banen

1.

Verschillende bedrijven op Schiphol hebben een ‘convenant participatiewet plus’ gesloten van waaruit zij stages / werkervaringsplaatsen aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schiphol zal verkennen of de doelgroep kan worden uitgebreid met de Kracht on Tour doelgroep.

2. Binnen het Rijksbrede project werkervaringsplaatsen gaat OCW bekijken hoe plaatsen kunnen worden aangeboden aan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
3.  NS is voornemens in het kader van de Participatiewet 200 mensen aan te stellen. NS zal ervoor zorgdragen dat er sprake is van een evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen. 
4. NS zal een klas vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans bieden om te worden opgeleid tot machinist, bij een succesvolle afronding van die opleiding wacht hen een baangarantie. Work4Women zal de selectie voor haar rekening nemen.
5. Work4Women zet zich ervoor in exposure te genereren bij de doelgroep die profijt kan hebben van de deals die de deelnemers aan Kracht on Tour Landelijk sluiten, en bij te dragen aan de matching en het invullen van diversiteitsdoelstellingen.
6. Nationale-Nederlanden wil stages aanbieden aan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt via het Nationale-Nederlanden stagebureau.
7. Unilever heeft als doelstelling om jaarlijks 14 Wajongeren voor een periode van 10 tot 12 maanden een baan aan te bieden.

Ondersteuning bij (her)toetreding tot de arbeidsmarkt

8.  AkzoNobel ondersteunt het intern vrouwen platform “Women with Ambition”. Vanuit dit platform zullen 20 (externe) vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een training aangeboden krijgen die zich richt op het sollicitatieproces en loopbaanontwikkeling.
9. Nationale-Nederlanden wil trainingen en workshops aanbieden aan vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrouwelijke, startende ondernemers en zelfstandigen over marketing, netwerken, gebruik social media en financiële planning.
10.  Unilever zal ook in 2016 MBO studenten (50/50 m/v) blijven helpen zich optimaal voor te bereiden op sollicitatiegesprekken door haar trainingen aan te bieden.

Inzet van coaches, mentoren en rolmodellen

11. AkzoNobel participeert actief in het ‘Giving Back’ mentorprogramma. Dit programma koppelt mentoren uit het bedrijfsleven aan studenten van een HBO- of WO-instelling met een diverse culturele achtergrond. AkzoNobel zal bij de mentoring een evenwichtige verdeling tussen de verschillende doelgroepen (sekse, nationaliteit etc) nastreven. 
12.  PostNL ondersteunt actief het vrouwennetwerk WIN (Women Inclusion Netwerk), dat bijdraagt aan het behoud en de doorstroom van vrouwelijke talenten, door onder andere het koppelen van ca. 20 senior managers (mannen en vrouwen) als mentor voor vrouwelijke collega’s en het activeren van onze vrouwelijke rolmodellen tijdens interne- en externe activiteiten/evenementen.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid en arbeid-zorg balans

13. AkzoNobel heeft een Duurzaam Inzetbaarheidsprogramma met aandacht voor mentaal en fysiek fit blijven tot op hogere leeftijd. Onderdeel daarvan is: reflecteren op inzetbaarheid in de toekomst, Een persoonlijk duurzaamheidsbudget maakt het mogelijk om verlofdagen te reserveren voor zaken als mantelzorg, opleiding etc. AkzoNobel zal zich actief opstellen om deze best-practice te delen met andere bedrijven.
14.  PostNL neemt het thema “employabiliteit” op als vast gespreksonderwerp in de gesprekken die in het kader van de performance cyclus plaatsvinden. 
15.  Bij functioneringsgesprekken wordt door OCW aandacht besteed aan de werk-privé balans en wordt met vrouwen en mannen die in deeltijd werken bekeken of het aantal uren die zij werkzaam zijn goed past bij hun situatie.
16. Unilever biedt in 2016 aan al haar medewerkers trainingen aan met betrekking tot gezondheid en weerbaarheid om de gezondheid van haar medewerkers te borgen.

Aanstaande/jonge ouders helpen bij het maken van gelijkwaardige zorgafspraken

17.  Schiphol zal jaarlijks workshops aanbieden aan jonge ouders (m én v) om hen te informeren over de mogelijkheden die de organisatie hen biedt om arbeid en zorgafspraken goed op elkaar in te richten. Ook in de performance management gesprekken zal bij jonge ouders nadrukkelijk over de work-life balance worden gesproken.
18.  OCW biedt voor geïnteresseerde medewerkers workshops aanstaand ouderschap/verlofregelingen aan.
19. Aan alle medewerkers van OCW die hun eerste kind krijgen, wordt een mentor aangeboden om te kunnen sparren over de werk-privé balans. In de praktijk wordt dit meestal besproken met de leidinggevende maar het kan ook iemand anders zijn.
20. KPN biedt haar werknemers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen via de KPN Academy. KPN zal aan het aanbod van de KPN Academy een training toevoegen voor jonge ouders (m/v) die hen ondersteunt bij het bewerkstelligen van een goede werk/privé balans.
21.  Unilever is voornemens regelmatiger ‘parent lunches’ te organiseren in 2016. Hiervoor worden zowel mannen als vrouwen uitgenodigd om hun ervaringen als werkende ouder te delen en van elkaar te leren.

Diversiteit in alle lagen van de organisatie

22.  Schiphol heeft het diversiteitscharter van de stichting van de arbeid  ondertekend en heeft daar concrete doelstellingen aan gekoppeld: 5 plaatsingen per jaar.
23. Schiphol heeft het Charter Talent naar de Top ondertekend en zal zich als ambassadeur opstellen.
24. Voor elke vacature neemt Unilever evenveel mannen als vrouwen in overweging alvorens een beslissing te nemen.
25. Alle externe vacatures van OCW worden standaard uitgezet bij vrouwenorganisaties zoals de NVR, Atria en WOMEN Inc.
26. Bij OCW is het aandeel vrouwen aan de top 42%. Daarom zal het ministerie zich als ambassadeur opstellen.
27.  OCW tekent het Charter Diversiteit. Een onderdeel van die charter is aandacht voor economische zelfstandigheid van vrouwen.
28. KPN heeft 25 november het charter diversiteit ondertekend. KPN streeft naar een cultuur waarin iedereen zich gestimuleerd voelt om zijn/haar unieke kwaliteiten ten volle in te zetten en zo de meerwaarde van het team te benutten. Dit begint bij bewustwording, daarom organiseert KPN awareness-workshops en inspiratie-sessies in de organisatie.

Vrouwen en techniek

29.  AkzoNobel zal met de huis intermediair Manpower in gesprek gaan om bij de inhuur van tijdelijke krachten voor bv technische functies expliciet ook op zoek te gaan naar vrouwelijke experts.
30. Schiphol is voornemens de aanname van het aantal vrouwen met een technische opleiding te vergroten.

Steun voor vrouwelijke ondernemers

31.  Rabobank heeft een landelijk online platform (Ik Ga Starten) met een hoog bereik bij de (startende) ondernemers. De Rabobank voegt hieraan toe de rubriek “vrouwelijk ondernemerschap”. In de social media en nieuwsbrief IkGaStarten zal hier de komende tijd aandacht aan worden besteed. 
32. De Rabobank organiseert MiniMasters voor verschillende doelgroepen en over verschillende onderwerpen om ondernemers te ondersteunen betere ondernemers te worden, te helpen met hun persoonlijke en zakelijke groei en ze een nieuw netwerk van collega ondernemers te bieden. Er is ook een minimaster speciaal voor vrouwelijke ondernemers. De Rabobank zal deze MiniMasters actiever onder de aandacht brengen.