DEALS REGIO ZWOLLE

In Zwolle hebben de ondertekenaars de volgende intentie uitgesproken:

1. Het vormen van een ‘Elftal’ voor economische zelfstandigheid:
De volgende partijen (Deltion College, Vrouwenplatform Carree, Windesheim, Rabobank IJsseldelta, Novon Schoonmaak, Saxion Enschede, IJsselheem Woonzorgconcern, Gemeente Zwolle) vormen een 'elftal' koplopers dat zich in gaat zetten voor de economische zelfstandigheid van vrouwen in Zwolle en omgeving. Dit elftal gaat zich bezig houden met een aantal concrete initiatieven en houdt de voortgang van deze afspraken in de gaten. Het elftal wordt facilitait ondersteund door gemeente Zwolle. Concrete taken:

 • Bewustwording: Belang van het onderwerp uitdragen naar de achterban. Regelmatig het gesprek met elkaar aangaan.
 • Vormgeven ‘coachingsnetwerk’. Vanuit bedrijven worden rolmodellen gevraagd buddy te worden van vrouwen en hen naar onderwijs/werk/ maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk)/ opstarten van een eigen bedrijf/ promotie te coachen. Managers vragen om elk één vrouw te coachen, met name net afgestudeerde vrouwen om een naadloze aansluiting naar werk te bieden. Het koppelen van werkende vrouwen aan niet-werkende vrouwen (coaching).
 • De groep alleenstaande moeders die de gemeente naar werk/ maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk) / opstarten van een eigen bedrijf / onderwijs gaat begeleiden ‘adopteren’.
 • Nadenken over de kansen voor vrouwen door ontwikkeling richting particuliere dienstensector  (vrouwen begeleiden naar zelfstandigheid, met oog voor rechtszekerheid).

2. Extra aandacht voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt
De gemeente gaat:

 • In het eerste kwartaal van 2014 hebben 81 alleenstaande moeders WWB moeten aanvragen. Minimaal de helft van deze alleenstaande moeders een werkzaam leven bieden in de vorm van een opleiding of naar werk in 2015. De alleenstaande moeders begeleiden naar werk / maatschappelijke participatie (vrijwilligerswerk) / onderwijs, i.s.m. het ‘elftal’.
 • Het project ‘WE CAN Young’ voortzetten, in een arbeids/-activeringsproject voor slachtoffers huiselijk geweld.
 • Inzetten op het bundelen van krachten van het Zwols Vrouwennetwerk, Vrouwenplatform Carree en  ‘De Tafel van één’ om te komen tot één samenwerkingspartner voor vrouwen.

De gemeente gaat in samenwerking met Vrouwenplatform Carree:

 • Voortzetten van het project ‘Pimp je leven’.
 • Blijven begeleiden van vrouwen uit het vorige ‘Pimp  je leven’ - traject.
 • Extra middelen inzetten (Eigen Kracht) voor de training ‘Toekomst en Werk’.
 • Saxion wil Carree ondersteunen door inzet van haar docenten bij deze trainingen.

3. Extra investeren in onderwijs en scholing
Een goede opleiding en de juiste scholing vergroot de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt.

 • De gemeente gaat inzetten op 20 keer een PGB van 5000,- euro om vrouwen die, vanwege persoonlijke omstandigheden achterop zijn geraakt, scholing, focus op werk te bieden samen met werkgevers.
 • De gemeente gaat een scholingsfonds oprichten.
 • Windesheim en Saxion gaan vrouwen van  ‘van buiten’ deze scholen, de mogelijkheid bieden deel te nemen aan cursussen van Corporate Academy Windesheim / Saxion Academy. Bijvoorbeeld het aanbieden van een opfriscursus voor vrouwen met een Hbo-opleiding die er een tijd tussenuit zijn geweest, als opstapje om weer aan het werk te gaan.
 • Ook Deltion gaat opleidingen voor het bijspijkeren van basisvaardigheden voor werknemers toegankelijk maken voor vrouwen van buitenaf.
 • Een aantal bedrijven / organisaties (Windesheim, Ikea Zwolle, Stameta, IJsselheem, Deltion) gaat leerwerkplekken / trajecten aanbieden aan vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Studenten van Windesheim gaan vrouwen helpen om hun administratie op orde te krijgen. Studenten van de Business School en de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Windesheim worden coaches voor vrouwen.

4. Beter benutten van mogelijkheden voor vrouwen in de techniek
Vrouwen en meisjes kiezen nog steeds minder vaak dan mannen voor een opleiding / werk in een technische richting. Hierdoor wordt hun talent onvoldoende benut, en laten zij kansen op de arbeidsmarkt liggen. Een aantal partijen (Stameta, Deltion, Carree, Saxion) gaat zich inzetten om vrouwen te stimuleren om te kiezen voor werk in de techniek. Zij doen dit door:

 • Rolmodellen in te zetten voor vrouwen in techniek.
 • Binnen bedrijven in technische sector vrouwen te werven die andere vrouwen willen coachen.
 • Ervoor te zorgen dat er vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn bij techniek-events / bijeenkomsten.
 • En bij dergelijke events interessante onderwerpen voor meiden in te brengen.
 • Deltion gaat een kennismakingsdag organiseren om Deltion onder de aandacht te brengen van vrouwen, met focus op techniek.
 • Deltion biedt leraressen van basisscholen en PABO-studenten een masterclass Techniek aan, zodat zij tijdens hun carrière open staan voor technisch onderwijs.
 • Carree biedt coaching aan om vrouwen te begeleiden richting technische functies.

5. Het realiseren van ‘Toekomstproof’ personeelsbeleid
Een aantal partijen gaat zich inzetten voor ‘toekomstproof’ personeelsbeleid. Dit beleid kenmerkt zich door mogelijkheden voor een goede work-life balance.

 • Stameta is voorstander van het opnemen van verlofregelingen in de cao Kleinmetaal. Voorstellen hiervoor moeten van de werknemersorganisaties komen. Stameta wil daaraan bijdragen.
 • Stameta gaat mogelijkheden scheppen t.a.v. flexibel werken, deeltijd werken en ouderschapsverlof.
 • Deltion biedt cursussen aan op het gebeid van slimmer werken en Het Nieuwe Werken. Daarnaast worden workshops verzorgd voor werknemers om een evenwichtige verdeling van arbeid- en zorgtaken te faciliteren.
 • Rabobank: Voorbeeldfunctie Rabobank op vlak personeelsbeleid voor andere partijen. Delen van goede voorbeelden.
 • In functioneringsgesprekken wordt de work-life balance standaard besproken (Deltion, Saxion).
 • Windesheim wil de work-life balance van haar werknemers verbeteren door uitbreiden ouderschapsverlof vanuit DAM-geld (decentrale arbeidsvoorwaarde middelen).
 • Saxion heeft het Talent naar de Top Charter opgenomen in haar P&O-beleid en dat is succesvol. Daarom gaat Saxion andere partijen stimuleren om hetzelfde te doen.
 • Rabobank wil een faciliterende rol spelen in de trend van dienstverbanden van vast/collectief naar vormen van flexibel en eigen regie.​

6. Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap
Rabobank IJsseldelta en Saxion hogeschool willen hun expertise inzetten om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen.

 • Rabobank wil startende vrouwelijke ondernemers faciliteren.
 • Vrouwen die bedrijf starten ondersteunen vanuit Saxion centrum voor Ondernemerschap.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Heeft economische zelfstandigheid van vrouwen tot prioriteit in het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid gekozen;
 • Maakt een afspraak met de gemeente Zwolle over inzet van Eigen Kracht middelen (cofinanciering) voor projecten voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Vraagt aandacht voor dit onderwerp in de media;
 • Zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen desgevraagd in contact te brengen met emancipatiedeskundigen en -organisaties uit haar netwerk;
 • Zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen te adviseren bij de uitvoering of door te verwijzen naar instanties die hen kunnen ondersteunen;
 • Besteedt in het magazine Kracht on Tour en op de daaraan gerelateerde Facebook pagina aandacht aan het project en in het bijzonder aan de initiatieven die de ondertekenaars van deze intentieverklaring ontplooien.