DEALS REGIO ROTTERDAM

In Nederland is ongeveer de helft van de vrouwen economisch zelfstandig. Veel vrouwen stoppen met werken als zij kinderen krijgen of gaan in een kleine deeltijdbaan werken. In Rotterdam is ruim 55% van de vrouwen niet economisch zelfstandig. Hoewel vrouwen in Rotterdam de laatste jaren een lichte opmars hebben gemaakt op de arbeidsmarkt, is extra inzet wenselijk.

De ondertekenaars willen bevorderen dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden door te stimuleren dat:

 • Vrouwen meer kansen krijgen zich te ontwikkelen via opleiding en (tweede kans) onderwijs;
 • Vrouwen blijven werken;
 • Meer vrouwen voldoende uren werken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien;
 • Niet-werkende vrouwen stappen zetten in de richting van de arbeidsmarkt.

Immers:

 • Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar, extra kwetsbaar als hun relatie stukloopt of hun partner overlijdt. Het heeft direct gevolgen voor hun inkomenspositie, carrièreperspectieven en pensioenopbouw. Voor vrouwen zelf is het belangrijk dat zij niet afhankelijk zijn en dat zij hun talenten kunnen ontplooien;
 • In de toekomst zal de vergrijzing leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt en tot een kleiner draagvlak voor sociale voorzieningen. Een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen kan bijdragen aan het vergroten van het sociale draagvlak;
 • Bedrijven hebben er belang bij dat vrouwelijk talent niet verloren gaat en dat vrouwen gemotiveerd zijn om te werken en in zichzelf als werkneemster te investeren;
 • De economie van de regio is gebaat bij meer vrouwelijke ondernemers;
 • Voor de gemeente is economische zelfstandigheid van vrouwen belangrijk omdat dat de beste preventie biedt tegen uitkeringsafhankelijkheid en tegen armoede.

Daarom spreken de ondertekenaars het volgende af:

1. Arbeidsmarkt en scholing:

Een aantal partijen wil zich richten op het vergroten van het aantal vrouwen in technische beroepen, het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, en ondersteuning en (her)scholing aanbieden:

 • Gemeente Rotterdam start in 2015 als voortzetting van het programma ‘Eigen Kracht’ met de 'Helpdesk Vrouwen in de lift': een laagdrempelige voorziening waar vrouwen advies, begeleiding en coaching kunnen krijgen om hun kansen op economische zelfstandigheid te vergroten. Het traject bestaat uit praktische ondersteuning/begeleiding en advies. Bereik: 80 vrouwen (o.m.'nuggers').
   
 • Gemeente Rotterdam biedt, in samenwerking met Dona Daria, het traject 'Aan de slag met je talenten' aan in 2015. Dit is een kortdurend begeleidings/ondersteuningstraject ter bevordering van economische zelfstandigheid van vrouwen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Een toeleiding naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Bereik: 20 vrouwen.
   
 • Gemeente Rotterdam biedt, in samenwerking met Dona Daria, het traject 'Aan de slag met je talenten' (laatste kwartaal 2014 en continuering 1e kwartaal 2015). Dit is een kortdurend begeleidings/ondersteuningstraject ter bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen met een WWB uitkering (via P budget Werk & Inkomen). Toeleiding naar een betaalde baan/uitstroom uitkering. Bereik: 75 vrouwen.
   
 • Gemeente Rotterdam gaat, in samenwerking met Dona Daria, de training ‘Vrouw en Zaak’ aanbieden voor (werkzoekende) vrouwen die een eigen onderneming willen starten. Tijdens de training wordt er o.a. aandacht besteed aan empowerment, het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, het doen van marktonderzoek en het opzetten van een ondernemersplan. 
   
 • Gemeente Rotterdam: Werkgeversservicepunt Rijnmond faciliteert en organiseert, in samenwerking met Dona Daria, RETCroon Elektrotechniek en Nationale-Nederlanden een ‘bootcamp’- traject (ontwikkeltraject voor omscholing naar o.a.  technische profielen) specifiek gericht op vrouwen. Dit zal worden gebaseerd op de vraag vanuit de markt. De Gemeente Rotterdam:  het Werkgeversservicepunt Rijnmond inventariseert bij de ondertekenaars van deze verklaring welke behoeftes er zijn. De ‘Helpdesk Vrouwen in de Lift’ van Gemeente Rotterdam gaat hier ook een rol in spelen.
   
 • De Erasmus Universiteit gaat bijdragen aan het verzorgen van cursussen voor vrouwen die de arbeidsmarkt, na bijvoorbeeld een periode van zorg voor kinderen, weer willen betreden. Deze cursussen zijn ook geschikt voor asielzoekers die bijgeschoold moeten worden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
   
 • RET zal in 2017 een grote uitstroom van medewerkers hebben. In anticipatie hierop gaan zij samenwerken met de Gemeente Rotterdam: Werkgeversservicepunt Rijnmond, om te bekijken hoe vrouwen vanuit de WWB  te werk kunnen worden gesteld op de tram, metro en/of bus.
   
 • Havenbedrijf Rotterdam spant zich in om in 2015 een vrouwelijke ‘nugger’ aan te nemen op een geschikte functie.

2. HR in eigen huis:

Wat kunnen de partijen zelf als werkgever doen om het thema economische zelfstandigheid te agenderen bij hun medewerkers en hoe kunnen zij hun vrouwelijke medewerkers faciliteren om economische zelfstandig te zijn?

 • Gemeente Rotterdam gaat in samenwerking met Dona DariaROC Albeda ondersteunen bij het geven van voorlichting over economische zelfstandigheid en andere emancipatie-onderwerpen aan hun docenten Loopbaan & Burgerschap.
   
 • Nationale-Nederlanden biedt haar medewerkers uitstekende mogelijkheden in de combinatie zorg en arbeid, flexibele werktijden, het Nieuwe Werken, opleidingsmogelijkheden inclusief ondersteuning bij loopbaanontwikkeling en is graag bereid om in deze een sparringpartner te zijn voor organisaties in de regio.

3. Voorlichting m/v en communicatie:

Veel partijen vinden het agenderen van het onderwerp economische zelfstandigheid één van de belangrijkste prioriteiten.  Bewustwording moet vergroot worden, niet alleen onder meisjes en vrouwen, maar ook onder jongens en mannen. Rolmodellen, netwerkevenementen, en ‘Girls-days’ zijn middelen die hier voor kunnen worden ingezet. 

 • ROC Albeda gaat in samenwerking met Dona Daria (gast)colleges ontwikkelen voor hun studenten over het belang van economische zelfstandigheid. Tevens gaan docenten van de Erasmus Universiteit en medewerkers van Nationale-Nederlanden gastcolleges verzorgen over dit thema. 
   
 • ROC Albeda, Gemeente Rotterdam, Dona Daria, en Toos Dankers gaan emancipatielessen verzorgen om de bewustwording onder jongens / mannen te vergroten.
   
 • Nationale-Nederlanden gaat in samenwerking met Dona Daria workshops die aansluiten bij de behoeften van de doelgroep, zowel laagdrempelig/inspirerend of meer inhoudelijk (met financiële experts), ontwikkelen en aanbieden. Het doel van deze workshops is om het financieel bewustzijn te vergroten. Een van deze workshops zal zijn  ‘It’s all about me-time’ over financiën nu en later in combinatie met parttime werken.
   
 • Nationale-Nederlanden gaat samenwerken met Dona Daria met betrekking tot de campagne en website ‘Mind the Gap’ (www.mindthegap.nu) die het bewustzijn van vrouwen wil vergroten over economische zelfstandigheid / financiële zelfredzaamheid. Gezamenlijk gaan zij de website door ontwikkelen en onder de aandacht brengen van de doelgroep.
   
 • Gemeente Rotterdam: Werkgeversservicepunt Rijnmond gaat haar online portal ‘Platform 010’ toegankelijk maken voor het reeds bestaande virtuele netwerk van Watertalent om zo werkgevers in contact te brengen met vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast streven beide partners na om via hun beider platform kennis en content met elkaar uit te wisselen (zoals bijvoorbeeld succesverhalen van reeds werkzame vrouwen in de haven).
   
 • Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Watertalent, Dona Daria en ROC Albeda en organiseren een netwerkbijeenkomst voor ‘nuggers’ en/of young potentials. Doel is om vrouwen uit de doelgroep kennis te laten maken met bedrijven uit het haven- en industriecomplex (HIC) Rotterdam en met relevante opleidingen via onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, STC). Het gaat om logistieke en technische functies en niet om de traditionele vrouwenfuncties als administratie, ondersteuning, HR.
   
 • Havenbedrijf Rotterdam neemt deel aan Girlsday (VHTO) in april 2015. Doel is om meer jonge meiden (groep 8) kennis te laten maken met technische functies bij het Havenbedrijf, welke prima door vrouwen kunnen worden uitgeoefend. ROC Albeda zal eveneens meedoen aan de Girlsday in 2015.

4. Kennis delen en netwerk:

 • Croon Elektrotechniek is geïnteresseerd in de flexibele roostering in ziekenhuizen. De Gemeente Rotterdam: Werkgeversservicepunt Rijnmondbrengt Croon Elektrotechniek in contact met de arbeidsmarktconsulent Zorg van de gemeente Rotterdam, zodat zij gesprekken kunnen voeren over roostering zoals deze in de zorg wordt georganiseerd bij full continue roosters gecombineerd met een parttime dienstverband.
   
 • Watertalent gaat zich inzetten om meer inzicht te krijgen in modern HR-beleid en sterk werkgeverschap. Gemeente Rotterdam ondersteunt hen hierin door hen in contact te brengen met VNO-NCW Rotterdam.
   
 • Om de voortgang van de gemaakte deals te bewaken is er onderling tussen de partijen afgesproken om periodiek samen te komen. Nationale-Nederlanden heeft aangeboden om de eerste bijeenkomst te faciliteren in het Nationale-Nederlanden/DE Café.

  De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
   
 • Heeft economische zelfstandigheid van vrouwen tot prioriteit in het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid gekozen;
 • Vraagt aandacht voor dit onderwerp in de media;
 • Zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen desgevraagd in contact te brengen met emancipatiedeskundigen en -organisaties uit haar netwerk;
 • Zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen te adviseren bij de uitvoering of door te verwijzen naar instanties die hen kunnen ondersteunen;
 • Besteedt in het magazine Kracht on Tour en op de daaraan gerelateerde Facebook pagina aandacht aan het project en in het bijzonder aan de initiatieven die de ondertekenaars van deze intentieverklaring ontplooien.