DEALS REGIO GRONINGEN

In Nederland is ongeveer de helft van de vrouwen economisch zelfstandig. Veel vrouwen stoppen met werken als zij kinderen krijgen of gaan in een kleine deeltijdbaan werken. Ook in Groningen zijn veel vrouwen niet in staat financieel op eigen benen te staan. 

De ondertekenaars willen bevorderen dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden door te stimuleren dat:

  • Vrouwen meer kansen krijgen zich te ontwikkelen via opleiding en (tweede kans) onderwijs.
  • Vrouwen blijven werken;
  • Meer vrouwen voldoende uren werken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien; 
  • Niet-werkende vrouwen stappen zetten in de richting van de arbeidsmarkt. 

Immers:

  • Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar, extra kwetsbaar als hun relatie stukloopt of hun partner overlijdt. Het heeft direct gevolgen voor hun inkomenspositie, carrièreperspectieven en pensioenopbouw. Voor vrouwen zelf is het belangrijk dat zij niet afhankelijk zijn en dat zij hun talenten kunnen ontplooien;
  • In de toekomst zal de vergrijzing leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt en tot een kleiner draagvlak voor sociale voorzieningen. Een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen kan bijdragen aan het vergroten van het sociale draagvlak;
  • Bedrijven hebben er belang bij dat vrouwelijk talent niet verloren gaat en dat vrouwen gemotiveerd zijn om te werken en in zichzelf als werkneemster te investeren;
  • De economie van de regio is gebaat bij meer vrouwelijke ondernemers;
  • Voor de gemeente is economische zelfstandigheid van vrouwen belangrijk omdat dat de beste preventie biedt tegen uitkeringsafhankelijkheid en tegen armoede.

Daarom spreken de ondertekenaars het volgende af:

Participatie en werkgelegenheid:

1.

Noorderpoort wil 25 herintredende vrouwen die worden opgeleid tot leraar techniek bij een succesvolle sollicitatie aannemen.Work4women, en de gemeente Groningen gaan op zoek naar vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, op basis van een goede omschrijving van de basiskwalificaties waar deze vrouwen aan moeten voldoen. 

2.

Groningen Seaports (5 in 2 jaar), Noorderpoort (5-10 plekken per jaar), Alfa-College (3 per jaar) en de Gasunie gaan werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen. Noorderlink gaat verkennen of er bij de aangesloten leden ook mogelijkheden zijn om werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen.  Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Work4women, Van Hulley, Gemeente Groningen en Gemeente Delfzijl, kunnen hier geschikte kandidaten voor aandragen. 

3. 

De Gasunie wil 2 à 3 Wajongers met bemiddeling van gemeente Groningen in dienst te nemen.

4. 

De NS maakt ook in de nieuwe cao afspraken over duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap. Daarbij spant NS zich in dat 50% van deze nieuwe medewerkers vrouwen zijn.

5.

De NS deelt de ervaringen en best practices met werken met mensen met een arbeidshandicap actief binnen de OV- en railsector.

6.

Er wordt een matchingsbijeenkomst georganiseerd voor vrouwen die het traject ‘Jasmijn werkt’ hebben doorlopen en vrouwen die hun traject bij Van Hulley hebben afgerond. De Gemeente Groningen en Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn hebben het voortouw in de organisatie hiervan. Work4women, ROC Noorderpoort, het Alfacollege Groningen Seaports, de Gasunie en Noorderlinkleveren hieraan een bijdrage door in hun netwerk te zoeken naar geïnteresseerde bedrijven en geschikte vacatures. 

7.

De Hanzehogeschool, de gemeente Groningen en de gemeente Delfzijl gaan verkennen hoe ze studentenparticipatie in de wijken in gaan zetten om specifiek te focussen op het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen.

8.

De Hanzehogeschool gaat in samenwerking met het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord verkennen of het mogelijk is om het studentenparticipatieproject uit te breiden van Groningen naar Delfzijl. In dit project gaan studenten in multidisciplinaire teams aan de slag in de wijk om burgerkracht en participatie te bevorderen. 


Scholing en coaching

9. 

De Hanzehogeschool draagt studenten/alumni voor om samen met ketenpartners in Delfzijl (Stichting Inburgering en Integratie, Werkplein Eemsdelta) een communicatieplan te schrijven voor en onderzoek te doen naar afzetgebied voor initiatieven (projecten Hip en Happy en Mothers United) vanuit het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord

10.

De Hanzehogeschool is via stages en studie-opdrachten nauw betrokken bij Van Hulley. Hanzehogeschool en Van Hulley bekijken een verdere intensivering van de samenwerking op het gebied van sociaal ondernemen en duurzaamheid.

11.

Girls Day. Groningen Seaports wil een evenement organiseren om meisjes en (jonge) vrouwen in de regio enthousiast te maken voor de technische sector. De Gasunie is bereid in het kader van de activiteiten rond Jet Net mee te doen aan girls day. Ook Noorderlink gaat bekijken of  haar leden geïnteresseerd zijn om mee te doen aan Girls Day. En NedTrain (NS) wil meisjes ontvangen, rondleiden en informeren op één of meer NedTrain locaties.

12.

NedTrain (NS) spant zich actief in om meer meisjes te laten instromen en vast te houden in de opleidingen van de TechniekFabriek. 

13.

Alfa-College en Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn gaan met de gemeente Groningen trajecten gericht op Taal en Activering invoegen in de Ketenaanpak.

14.

Het Alfa-College wil samen met Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn en de gemeente Groningen taal- en informatiepunten inrichten om laaggeletterde vrouwen te bereiken en een start te maken met taal en activering vanuit de ketenaanpak. Naast informatievoorziening worden laaggeletterden doorverwezen naar taaltrajecten

15.

Taal op de Werkvloer en BBL Entree niveau 1 voor allochtone vrouwen. Het Alfa-College wil de samenwerking met de gemeente Groningen en Van Hulley - vrouwen doen werkervaring op bij Van Hulley en volgen daarnaast een BBL niveau 1 opleiding bij het Alfa-college met aanvullend taal op de werkvloer -  uitbreiden naar andere groepen.


Stimuleren vrouwelijk ondernemerschap

16. 

ROC Noorderpoort biedt 10 vrouwen (met een startkwalificatie) een training in ondernemerschap aan via de ondernemersacademie. De kosten voor deze 10 plaatsen komen voor rekening van ROC Noorderpoort. Van Hulley en het
Bewonersbedrijf Delfzijl Noord willen hier vrouwen voor aandragen.

17.

Gemeente Groningen en Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn gaan verkennen welke mogelijkheden er zijn om de ‘Matriamarkt’ – een project gericht op vrouwelijke ondernemers – opnieuw op te starten.

18.

Werkplein EemsdeltaStichting Inburgering en Integratie willen samen met het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord een coöperatie starten door gebruik te maken van onderdelen uit de Matriamarkt. 

19.

De Hanzehogeschool en de NS zijn in gesprek over de mogelijkheden die de bedrijvigheid rond de NS stations biedt voor beginnende ondernemers. Hanzehogeschool zou vanuit het Kenniscentrum ondernemerschap start-up’s van vrouwen (vrouwelijke studenten) willen ondersteunen. 

20.

Groningen Seaports wil diensten afnemen van ondernemende vrouwen die via project ‘Polkadot’ van het Alfa-College en vanuit het werkervaringstraject bij Van Hulley, kleding repareren en van vrouwen die via het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord onder de naam “Mothers United” hun eigen cooperatie gaan opstarten.

21.

Uitbreiding van het Polkadot project: Alfa-College en Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn wil graag een uitbreiding van soortgelijke leerwerkprojecten in de stad en regio (Alfa-college werkt ook in de regio Westerkwartier en Noord-Drenthe vanuit de stad Groningen) en andere vormen van inkomensgenererende activiteiten zoals meubels, horeca, voeding etc. 


Personeelsbeleid en bewustwording binnen eigen organisatie

22.  De gemeente Groningen kent al een actief vrouwennetwerk. De eerstvolgende bijeenkomst van het vrouwennetwerk heeft als thema “maak zichtbaar waar je goed in bent”.  Het Vrouwennetwerk creëert mogelijkheden voor alle vrouwen binnen de gemeentelijke organisatie waar zij met elkaar in contact kunnen komen en waar professionele, zakelijke en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan.
23.

De gemeente Groningen richt een denktank op met als doel te bedenken hoe meer vrouwen op strategische posities te krijgen en te stimuleren dat meer vrouwen hun kansen pakken. 

24.

De NS zal, naast Ineke van Gent, nog 10 ambassadeurs aanwijzen die zich intern en extern inspannen voor het bieden van kansen aan vrouwelijk talent. Iedere ambassadeur wordt tevens mentor van een vrouwelijk NS-talent.

25.

De afdeling Opleidingen van de gemeente Groningen biedt in haar trainingsaanbod een training aan, speciaal gericht op vrouwen met ambitie voor een strategische of leidinggevende functie.

26.

De gemeente Groningen wil werving en selectie vrouwvriendelijker maken: Vrouwen nadrukkelijk te vragen te solliciteren en leidinggevenden stimuleren vrouwen actief te attenderen op de vacatures in de organisatie.

27.

De NS wil op uitnodiging bedrijven en instellingen informeren en inspireren om meer vrouwelijk talent binnen te halen en vast te houden.

28.

Work-life-balance workshop/ training/ coaching; delen van good practices. Groningen Seaports overweegt een workshop work-life balance aan te bieden aan haar werknemers. De Gasunie is bereid haar coachingstrajecten (over o.a. het vinden van een goede work-life balance) te delen met andere dealmakers. Noorderlink gaat de interesse voor work-life balence workshops/ trajecten peilen bij haar leden en bekijken hoe ze kunnen samenwerken op bovengenoemde initiatieven van de Gasunie en Groningen Seaports.

29.

De NS spant zich ervoor in dat ook het topmanagement van NS een goede afspiegeling vormt van de samenleving. Indien nodig doet NS voor nieuwe topfuncties een beroep op de database www.Topvrouwen.nl


Verder...

30.

De dealmakers gaan gezamenlijk mogelijkheden onderzoeken om in Groningen als proeftuin uitkeringsgerechtigde vrouwen met behoud van een uitkering op te leiden of te ondersteunen in hun ondernemerschap.

31.

Tenslotte nemen Gemeente Groningen en Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn het voortouw bij het organiseren van een opvolgbijeenkomst van de dealmakers, om de verdere uitwerking van de afspraken te bespreken. De NS stelt waar mogelijk ontmoetings- en vergaderfaciliteiten in en rond de stations beschikbaar voor bijeenkomsten met overheid, onderwijs en ondernemers in het kader van Kracht on Tour.

De ondertekenaars zullen elkaar onderling met raad en daad terzijde staan bij het uitvoeren van de voorgenomen plannen.