DEALS REGIO EINDHOVEN

In Eindhoven hebben de ondertekenaars de volgende intentie uitgesproken:

De Gemeente Eindhoven gaat in 2015 en 2016 door met Eigen Kracht en De Tafel van één op een hoger ambitieniveau

 • De gemeente Eindhoven zal in 2015 en 2016 doorgaan met het programma Eigen Kracht en daarvoor middelen in zetten. Voorwaarde daarbij is dat cofinanciering vanuit het rijk plaatsvindt. Daarbij zal een hogere ambitie t.a.v. de uitstroom naar werk of een opleiding worden afgesproken dan het huidige percentage van 20%. Hierbij zal ook ingezet worden op De Tafel van één.
 • De gemeente Eindhoven zal in haar rol als werkgever zelf werkervaringsplaatsen creëren.

Meer aandacht voor ondersteuning vrouwelijk ondernemerschap

 • De gemeente Eindhoven zal in het kader van het ondernemerschapsprogramma het instrumentarium voor ondersteuning en begeleiding van (startende) ondernemers inzichtelijk en toegankelijk maken zodat meer vrouwelijke ondernemers kunnen worden geholpen.
 • In aanvulling hierop verkennen Vrouwen ontmoeten vrouwen (VOV), de Rabobank Eindhoven-Veldhoven en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) de (financiële) haalbaarheid van een Women Business Center waar verschillende activiteiten t.b.v. vrouwelijke ondernemers kunnen worden georganiseerd.

Uitbreiding van het ‘work-life program’ van Philips naar andere bedrijven

 • Philips wil het ‘work life program’ als best practice gaan uitwisselen met de Rabobank Eindhoven-Veldhoven.
 • De Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) zal via haar communicatiekanalen bekendheid geven aan dit initiatief en bedrijven aangesloten bij de BZW hiervoor interesseren. Verder zal een BZW-thema bijeenkomst aan dit onderwerp worden gewijd.

Bundeling en versterking van de coachingsnetwerken van BZW, IMK en VOV voor vrouwelijke ondernemers

 • De Brabantse Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), Vrouwen Ontmoeten Vrouwen (VOV) en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) gaan hun coachingsnetwerken voor vrouwelijke ondernemers bundelen om tot een afstemming van aanbod van coaches (mannen en vrouwen) en vraag van vrouwelijke coachees te komen. Hierdoor kan kennis en ervaring worden gebundeld.

Stimuleren ruimere mogelijkheden voor de combinatie van arbeid en zorgtaken

 • De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) voert een personeelsbeleid waarin grote verscheidenheid mogelijk is in de combinatie van arbeid en zorgtaken, onder meer door uitstekende mogelijkheden voor werken in deeltijd, flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, betaald zorgverlof, en diverse in company opleidingsmogelijkheden inclusief ondersteuning bij loopbaanontwikkeling. De TU/e is graag bereid om in deze een voorbeeldfunctie te vervullen en sparringpartner te zijn voor organisaties in de regio.

Stimuleren van vrouwen en meisjes om een baan in de techniek te zoeken

 • Philips, Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en WISE-Netwerk zetten zich er voor in om in overleg met de betreffende organisatie te bevorderen dat de Dutch Technology Week van volgend jaar extra aandacht gaat besteden aan meisjes en vrouwen. Ook Vogel’s gaat zich hiervoor inzetten.
 • In het kader van Girlsday (april 2015) openen regionale bedrijven hun deuren voor meisjes in de leeftijd van 14/15 jaar om hen te interesseren voor een technische studiekeuze om een baan in de techniek te verwerven. Philips werkt al meerdere jaren met Jet Net mee aan het door VHTO opgezette format van Girlsday en kan haar ervaringen met andere bedrijven delen. O.a. het feit dat ook de vaders/moeders worden uitgenodigd door Philips – omdat zij een belangrijke rol vervullen bij de studiekeuze van de meisjes – is hierin uniek.

Werkervaringsplaatsen en ‘meet & greet’ bij Philips voor herintreedsters

 • Het Philips Werkgelegenheidsplan is bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Philips is voornemens om in september een leer-/werktraject te starten dat leidt tot een landelijk erkend diploma Secretarieel medewerker op MBO3-niveau. Een traject van 1,5 jaar, waar 12 (herintredende) vrouwen aan kunnen deelnemen.
 • Verder bestaat het voornemen om een ‘meet & greet’ te organiseren tussen Philips werkneemsters en vrouwen (o.a. deelneemsters van De Tafel van één) die geïnteresseerd zijn om weer aan de slag te gaan. Doel hiervan is deze vrouwen een actueel beeld te geven van de werkorganisatie. 

Support voor mee migrerende echtgenotes / partners van buitenlandse kenniswerkers zodat zij in hun 1e fase van leven in Eindhoven/Nederland gemakkelijker hun weg kunnen vinden 

 • De TU/e heeft hiervoor in de afgelopen 2 jaar het programma “Get in Touch with people and places” ontwikkeld en succesvol uitgevoerd in samenwerking met Indigo-Wereld. Dit programma voorziet in wekelijkse bijeenkomsten waarin de spouses elkaar en de leefomgeving vanuit verschillende invalshoeken van het daily life actief leren kennen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de do’s en don’t op de regionale arbeidsmarkt en de wijze waarop de spouses daarin, op basis van hun eigen kwalificaties, mogelijkheden kunnen aanboren en kansen kunnen vergroten om ook via werk te participeren in de samenleving. De TU/e zoekt in 2015 – 2016 actief samenwerking met andere organisaties om (de ervaring met) dit programma als best practice te gaan delen in de regio. 
 • De TU/e verkent op welke wijze dit programma in 2015 -2016, in samenwerking met regionale partners, uitgebreid kan worden met steviger ondersteuning van de spouses bij het opstarten van een eigen bedrijf. 

040 matching-diner over economische zelfstandigheid van vrouwen

 • De gemeente Eindhoven gaat een 040 Matching-diner organiseren waar met bedrijven en maatschappelijk organisaties afspraken worden gemaakt over het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen.   

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Heeft economische zelfstandigheid van vrouwen tot prioriteit in het emancipatiebeleid van de Rijksoverheid gekozen;
 • Gaat met de gemeente Eindhoven een afspraak maken over voortzetting van het programma Eigen Kracht. Hierbij wordt uitgegaan van het landelijk kader dat voor de Eigen Kracht gemeenten voor de periode 2015 en 2016 wordt opgesteld en waarin de mogelijkheid van cofinanciering door het rijk is opgenomen;
 • Vraagt aandacht voor dit onderwerp in de media;
 • Zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen desgevraagd in contact te brengen met emancipatiedeskundigen en -organisaties uit haar netwerk;
 • Zal de ondertekenaars van deze intentieverklaring behulpzaam zijn door hen te adviseren bij de uitvoering of door te verwijzen naar instanties die hen kunnen ondersteunen;
 • Besteedt in het magazine Kracht on Tour en op de daaraan gerelateerde Facebook pagina aandacht aan het project en in het bijzonder aan de initiatieven die de ondertekenaars van deze intentieverklaring ontplooien.