DEALS REGIO ALMERE

In Nederland is ongeveer de helft van de vrouwen economisch zelfstandig. Veel vrouwen stoppen
met werken als zij kinderen krijgen of gaan in een kleine deeltijdbaan werken. Ook in Almere zijn veel vrouwen niet in staat financieel op eigen benen te staan.

De ondertekenaars willen bevorderen dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden door te stimuleren dat:

  • Vrouwen meer kansen krijgen zich te ontwikkelen via opleiding en (tweede kans) onderwijs.
  • Vrouwen blijven werken;
  • Meer vrouwen voldoende uren werken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien;
  • Niet-werkende vrouwen stappen zetten in de richting van de arbeidsmarkt.

​Immers:

  • Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar, extra kwetsbaar als hun relatie stukloopt of hun partner overlijdt. Het heeft direct gevolgen voor hun inkomenspositie, carrièreperspectieven en pensioenopbouw. Voor vrouwen zelf is het belangrijk dat zij niet afhankelijk zijn en dat zij hun talenten kunnen ontplooien;
  • In de toekomst zal de vergrijzing leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt en tot een kleiner draagvlak voor sociale voorzieningen. Een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen kan bijdragen aan het vergroten van het sociale draagvlak;
  • Bedrijven hebben er belang bij dat vrouwelijk talent niet verloren gaat en dat vrouwen gemotiveerd zijn om te werken en in zichzelf als werkneemster te investeren;
  • De economie van de regio is gebaat bij meer vrouwelijke ondernemers;
  • Voor de gemeente is economische zelfstandigheid van vrouwen belangrijk omdat dat de beste preventie biedt tegen uitkeringsafhankelijkheid en tegen armoede.​

Daarom spreken de ondertekenaars het volgende af:

Participatie en werkgelegenheid:

1. 

Hoogwoud & Van Haga wil in samenwerking met vakcollega’s een poule opzetten voor 45+ vrouwen met een administratieve achtergrond die zij periodiek op drukke periodes kunnen inzetten. Mogelijk leidt dit voor enkele vrouwen tot een vaste werkplek. De gemeente Almere en De Schoor gaan in samenwerking met partners in de stad op zoek naar vrouwen die hiervoor in aanmerking komen.

2.

Het Flevoziekenhuis wil vrouwen in het kader van ‘Eigen Kracht’ de mogelijkheid bieden werkervaring in de zorg op te doen. Met De Schoor overlegt het Flevoziekenhuis over mogelijkheden tot arbeidstoeleiding. Ook in samenwerking met Hoogwoud & Van Haga wil De Schoor actief de verbinding leggen met werkzoekenden.

3.

De beursvloer is een netwerkevenement voor ondernemers en non-profit organisaties. Saskia van Haga, zakenvrouw van het jaar 2014, wil met de voorgaande zakenvrouwen van het jaar via de Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen in samenwerking met de gemeente Almere en Avanti een banen-/werkervaringsplekkenbeurs te organiseren, waarbij werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Avanti zal hier een workshop over het wegnemen van stigma’s bij besluitvormers aanbieden. De Schoor wil de beursvloer onder de aandacht brengen.

4.

Het Flevoziekenhuis en De Schoor nemen zich voor een rondetafelgesprek te organiseren voor tienermoeders die niet werken, rond de vraag: wat heb je nodig om weer aan de slag te gaan? De gemeente Almere gaat vrouwen op de ronde tafel attenderen

5. 

De Schoor voert met behulp van ondersteuning van de gemeente Almere het initiatief ‘de participatiefabriek’ uit. Zelfredzame werkzoekende vrouwen en kwetsbare werkzoekende vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen samen optrekken middels het leermeester-gezel systeem. Werkervaringstrajecten worden gecreëerd in diverse wijkgerichte projecten waarbij de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk toeneemt.


Scholing en coaching:

6. 

Hogeschool Windesheim Flevoland wil binnen het kader van de participatiefabriek colleges/lessen, wanneer er ruimte is en een vak zich er goed voor leent, tegen gereduceerd tarief aanbieden wanneer een gezel of leermeester behoefte heeft aan een opleiding.

7.

Het ROC van Flevoland is betrokken bij Almere On Stage, een beroepenfeest voor VMBO-leerlingen. De gemeente Almere verkent samen met Hogeschool Windesheim Flevoland en het ROC de wenselijkheid en mogelijkheid om eenzelfde beurs te organiseren voor 45+ vrouwen op zoek naar een MBO/HBO opleiding of stage. De gemeente Almere en De Schoor zijn bereid te helpen de beurs onder de aandacht te brengen.

8.

Op het ROC van Flevoland willen Hoogwoud & Van Haga een gastcollege ‘meisjes en financiën’ aanbieden aan de leerlingen om meisjes bewust te maken van het belang van economische zelfstandigheid en om hen kennis te laten maken met werken in de financiële sector.

9.

Studenten pedagogiek en SPH van Hogeschool Windesheim Flevoland kunnen in het kader van een comakership-opdracht het tienermoedervraagstuk in Almere helpen analyseren en hiervoor beleidsadviezen schrijven. De gemeente Almere onderzoekt de mogelijkheid om hiertoe een opdracht te geven aan de Academie van de Stad.

10.

De uitkomsten van deze opdracht wil Hogeschool Windesheim Flevoland gebruiken voor een verkenning hoe zij de uitval van tienermoeders in het onderwijs kan voorkomen.

11.

In jongerencentrum Place2Bwordt door De Schoor het project ‘VIP2B’ voor tienermoeders uitgevoerd. De Schoor en Hogeschool Windesheim Flevoland onderzoeken of zij vanuit dit project én vanuit het onderwijs verbindingen kunnen leggen ten behoeve van de tienermoeders.


Stimuleren vrouwelijk ondernemerschap:

12. 

De Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen wil in samenwerking met De Schoor een buddysysteem opzetten voor vrouwen die zelfstandig ondernemer willen worden. Avanti gaat de bereidheid peilen van de ‘Vuurtjes van Almere’ om dit project te ondersteunen.


Verder...

13.

ROC van Flevoland“Als school willen wij een maatschappelijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de economische zelfstandigheid van al onze studenten en in het bijzonder die van onze ‘tiener’ moeders. Juist om te voorkomen dat de ‘tiener’moeders van nu niet in de situatie geraken waar nu al veel vrouwen zich in bevinden. Daarom willen wij samen met het ziekenhuis in Almere; het FlevoziekenhuisHoogwoud & van HagaHogeschool Windesheim Flevoland ons inzetten om er voor te zorgen dat deze ‘tiener’moeders letterlijk en figuurlijk bij de les blijven, hun stages kunnen lopen en perspectief op werk en economische zelfstandigheid daarmee vergroten.”

14. 

De gemeente Almere onderzoekt of er binnen bestaande activiteiten en budgetten mogelijkheden zijn om initiatieven uit de intentieverklaring te ondersteunen.

15.

Tenslotte nemen de gemeente Almere, Avanti en De Schoor het voortouw bij het organiseren van een opvolgbijeenkomst van de dealmakers, om de verdere uitwerking van de afspraken te bespreken.  

De ondertekenaars zullen elkaar onderling met raad en daad terzijde staan bij het uitvoeren van de voorgenomen plannen.