Deals KRACHT on Tour Emmen                                    

In de gemeente Emmen zijn onder ander de volgende Regionale Deals van kracht.

# bewustwording van de noodzaak voor vrouwen om economisch zelfstandig te zijn
# ter inspiratie
# versterking van de Eigen Kracht van vrouwen

1. De Gemeente Emmen is in samenwerking met de landelijk werkende organisatie Women Inc.  in 2015 reeds begonnen met het aanbieden van De Tafel Van Één. Inmiddels hebben meer dan 100 vrouwen een inspirerende serie tafelgesprekken en workshops doorlopen die hun eigen kracht behoorlijk heeft versterkt. Ook in 2017 is het de intentie dat de De Tafel Van Één weer door de gemeente Emmen in samenwerking met Women Inc. aangeboden. Jump Movement ontwikkelde de aansprekende en effectieve methodiek voor de tafelgesprekken. Met De Tafel Van Één maakt WOMEN Inc. vrouwen bewust van hun kwaliteiten en hoe zij hun economische zelfstandigheid zélf kunnen realiseren. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij mevrouw Andra Folkers, accountmanager Leren en Werken, Gemeente Emmen, te bereiken via andra.Folkers@emmen.nl Aanmeldingen voor De Tafel Van Één gaarne via  Vrouwenkrachtcentrale@welzijngroepsedna.nl

2. Voortvloeiend uit het succes van De Tafel Van Één heeft de Gemeente Emmen samenwerking gezocht met Welzijngroep Sedna om samen het project ‘De Vrouwenkrachtcentrale’ op te zetten. Het project houdt in dat er een netwerkorganisatie voor en door vrouwen uit de regio tot stand komt dat als doelstelling heeft bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid van vrouwen en bij te dragen aan het versterking van de economische positie van vrouwen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij mevrouw Lenny Jansen, gebiedsadviseur Activatie en Participatie, Welzijngroep Sedna, te bereiken via l.jansen@welzijngroepsedna.nl

3. De Vrouwenkrachtcentrale is inmiddels in wording. Meer dan 15 vrouwen uit alle lagen van de bevolking, met zeer uiteenlopende achtergrond, kennis en ervaring hebben zich op vrijwillige basis aan de Vrouwenkrachtcentrale verbonden en spannen zich samen in om als netwerkorganisatie enerzijds een wegwijzerfunctie te vervullen richting de vele mogelijkheden die er binnen de regio voor vrouwen zijn, anderzijds om als netwerkorganisatie vrouwen onderling te verbinden. Het onderliggende doel hierbij is om elkaar te versterken, het sociale netwerk van vrouwen te vergroten zodat zij elkaar kunnen ondersteunen in sociaal emotionele zin en elkaar helpen waar mogelijk. De Vrouwenkrachtcentrale wil hierbij nauw samenwerken met partners van Gemeente Emmen en Welzijngroep Sedna, maatschappelijk betrokken ondernemers uit Emmen en omgeving en heel veel vrijwilligers. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij mevrouw Margriet Tapper, projectleider van De Vrouwenkrachtcentrale via m.tapper@welzijngroepsedna.nl

4. M&Gezond stimuleert actief Gezondheidsinitiatieven in de Gemeente Emmen, door en voor inwoners. Ze doet dit door onder andere een digitaal podium te bieden ter inspiratie tot gezond en plezierig leven en actief initiatieven te ondersteunen met middelen en materialen.Meer informatie is te verkrijgen via de website http://gezondinemmen.nl/contact .

# Ondersteuning bij Laaggeletterdheid

5. Stichting Lezen & Schrijven zet zich in samenwerking met Bibliotheek, Emco, Drenthe College, Welzijngroep Sedna en de gemeente in om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. Stichting Lezen & Schrijven probeert de krachten te bundelen van overheid, bedrijfsleven, (lokale) taalaanbieders en vrijwilligers. Samen zetten zij zich in voor leesbevordering en leesbevorderende activiteiten. Om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer, werkt Stichting Lezen & Schrijven samen met honderden partners en daar komen er steeds meer bij. Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Dorina Hadders via dorina@lezenenschrijven.nl en telefoon 0800 0234444. 

6. Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA) is een project van Stichting Lezen en Schrijven in samenwerking met Welzijngroep Sedna. EVA biedt vrouwen concrete ondersteuning bij het (hernieuwd) leren van hun taalvaardigheden, het verhogen van hun rekenniveau en het verbeteren van digitale vaardigheden. Op basis van eerder succesvolle ervaringen ontwikkelde de stichting voor EVA een nieuw plan van aanpak, waarbij vrouwen worden geholpen in het versterken van hun basisvaardigheden via een digitaal platform, maar ook met de hulp van hiertoe speciaal opgeleide vrijwilligers. Dit initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven biedt laagopgeleide, niet werkende vrouwen een leermethodiek voor het versterken van hun sociaaleconomische positie binnen onze maatschappij. Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Dorina Hadders via dorina@lezenenschrijven.nl

# Activatie en Participatie

7. Vrijwilligers Service Punt is een digitaal platform waar inwoners van Emmen vrijwilligerswerk kunnen zoeken en vinden bij diverse sociale organisaties. Daarnaast is er in samenwerking met Gemeente en Welzijngroep Sedna een koppeling van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente Emmen in het kader van de Tegenprestatie. Werkzoekenden met een uitkering wordt gevraagd een Tegenprestatie te verrichten en midden in het leven te blijven staan zodat talenten en vaardigheden blijven benut en sociaal isolement wordt voorkomen. Het Vrijwilligers Service Punt is online te vinden via www.vrijwilligerswerkemmen.nl . Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij mevrouw Lenny Jansen, Gebiedsadviseur Activatie en Participatie, Welzijngroep Sedna via l.jansen@welzijngroepsedna.nl.

8. Buurtsupport is het platform voor sociale activering en leefbaarheid in dorpen en wijken. Het is een maatschappelijke organisatie. Dit betekent dat zij opdrachten uitvoeren met een sociale doelstelling. Ze ondersteunen gemeenten, UWV werkbedrijven en andere maatschappelijke organisaties bij de sociale activering van hun cliënten. Zij bieden werkervaringsplaatsen, doen onderzoek, begeleiden mensen en bieden passend werk en relevante opleidingen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij mevrouw Marja Blom van Buurtsupport, via m.blom@buurtsupport.nl

9. Veiligheidszorg Drenthe Veiligheidszorg Drenthe is actief op het grensvlak van politie en gemeente. Zij levert door de inzet van toezichthouders en handhavers een belangrijke bijdrage aan de veiligheidsbeleving in Noord-Nederland.  De tweeledige doelstelling van Veiligheidszorg Drenthe luidt ‘veiligheid & werk’:
- Bijdragen aan de veiligheid op straat, in het openbaar vervoer, op scholen, in het gemeentehuis, op parkeerterreinen en in fietsenstallingen. Het verminderen van het aantal incidenten en het verhogen van het veiligheidsgevoel;
- Bevorderen van de werkgelegenheid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen, met behulp van opleiding en door werkervaring op te doen, doorstromen naar reguliere banen. 
Meer informatie over de mogelijkheden is te verkrijgen bij  de heer Henk de Rade van Veiligheidszorg Drenthe via h.derade@veiligheidszorgdrenthe.nl

10. Movements is het project voor jongeren waarin de gemeente Emmen investeert en waarbij vier kernpartners integraal samenwerken: De Kunstbeweging, Lampe Vitaal, Broekmann Personeelsdiensten en welzijngroep Sedna. Bij Movements dagen jongeren zichzelf en elkaar uit om in actie te komen, zichzelf te (her)ontdekken en zo hun eigen kans op werk of school te vergroten. Het resultaat van Movements is een nieuw perspectief voor de jongeren. Ze leren hun talenten en zichzelf beter kennen, krijgen meer zelfvertrouwen, leren samenwerken en anderen daarin te vertrouwen. Vervolgens kunnen de jongeren aan de slag bij een jongerenleerwerkbedrijf in Emmen, begeleid door een jobcoach van Broekmann Personeelsdiensten. Of ze gaan een opleiding volgen die helemaal bij hen past. Meer informatie kan men verkrijgen via de website van de deelnemende partners http://movements-emmen.nl/contact/.

11. 2getthere Zuid Oost Drenthe omvat een samenwerking van de gemeente Emmen en het onderwijs in de regio. Het is een peer-to-peer coachproject van, voor en door jongeren en Jongerencoaches. Bijna 60 jongeren werden bereikt en begeleid naar werk, school of een combinatie van deze twee. 2GetThere ZO Drenthe groeit door, met 7 coaches is het team naast de gemeente Emmen nu ook gericht actief in de gemeente Borger-Odoorn en Coevorden. Meer informatie is verkrijgbaar bij  mevrouw Annelette Oud via, a.oud@emmen.nl.

12. EMCO-groep is hét leer-werkbedrijf van de regio Zuidoost Drenthe. Bij de EMCO-groep bestaat de mogelijkheid om werkervaring op te doen, arbeidsritme op te bouwen, trainingen te volgen (in nauwe samenwerking met het TDC en ROC) en werknemersvaardigheden te ontwikkelen in diverse sectoren, gezien de brede infrastructuur. Hierbij valt te denken aan: Groenvoorziening, Post(bezorging), Schoonmaak, Horeca, Metaal, Logistiek, Industrie (montage/in- en ompak), Technische dienst, Hout. Op basis van de jarenlange ervaring met diverse doelgroepen vanuit de Wsw, de gemeente Emmen, het UWV en andere opdrachtgevers wordt een individueel op maat gemaakte traject onder deskundige en ervaren begeleiding geboden. Daarnaast heeft EMCO-groep vanuit hun eigen netwerk (opdrachtgevers en detacheringen) contacten met diverse bedrijven en sociale instellingen in de regio. Bovendien biedt de samenwerking met de gemeente Emmen en hun accountmanagers een steeds grotere kennis van de bedrijven in de regio en plaatsingsmogelijkheden voor die mensen die naar werk op zoek zijn. Meer informatie is verkrijgbaar via algemeen@emco-groep.nl en telefoonnummer: (0591) 63 66 00 

# praktische ondersteuning en begeleiding

13. Het Steunpunt Studerende Moeders zet zich in Emmen in voor jonge en alleenstaande studerende moeders. Het huidige project in Emmen is de voortzetting van eerdere successen waarbij 70% van de 55 jonge moeders succesvol uitstroomde. Het project richt zich met name op de verdeling van opleiding/werk, zorg en privéleven van jonge en alleenstaande moeders. Ze worden gecoacht door ervaren studerende moeders. Het delen van ervaringen en expertise staat centraal. De coaches helpen bij het uitzoeken van mogelijkheden en regelen van zaken rondom kinderopvang en studiefinanciering. Meer informatie is te verkrijgen via de website http://studerendemoeders.nl/

14. Stichting KNIP geeft gratis ‘Budgettraining’ aan alle inwoners van de gemeente Emmen. Tijdens de trainingen hoef je niets over je persoonlijke financiële situatie te vertellen. Door middel van allerlei voorbeelden, haal je zelf eruit wat persoonlijk van toepassing is of wat je kunt gebruiken. In zeven tot maximaal acht trainingen laten we de deelnemers in kleine groepen kennis maken met allerlei financiële onderdelen. Aan het eind van de training heeft de deelnemer zelf een financiële jaarplanning gemaakt, waarop hij/zij per maand kan aflezen wat er precies heeft plaatsgevonden en wat er nog te komen staat. De doelstelling van de training is, dat je in de toekomst financieel zelfredzaam bent en daarmee rust hebt in je hoofd. Meer informatie is te verkrijgen via http://stichtingknip.nl/ of telefoonnummer: 06-23939681

 # financiële ondersteuning bij het starten van een eigen onderneming

15. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004'. Deze regeling is bedoeld voor startende en gevestigde ondernemers met een bijstandsuitkering. Bent u startende ondernemer? Dan kunt u een startersuitkering krijgen. Deze uitkering is voor de startperiode van de onderneming waarin u onvoldoende verdient om zelf in uw levensonderhoud te voorzien. Deze uitkering is een renteloze geldlening en loopt maximaal 36 maanden. Meer informatie hierover is beschikbaar bij de heer Jelle Brouwer via, j.brouwer@emmen.nl

16. Heeft u bij de start van een eigen bedrijf hulp of een hulpmiddel nodig? Bijvoorbeeld hulp van een doventolk, begeleiding tijdens de start van uw bedrijf of een aangepaste auto. Dan kunt u hiervoor bij ons een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. Dat kan soms ook als u geen uitkering van ons krijgt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Marian Jonker via Marian.Jonker@uwv.nl .

17. Growing Workplace is een inspirerende omgeving waar ondernemende mensen elkaar ontmoeten. Door kruisbestuiving tussen allerlei disciplines zijn er al een aantal nieuwe bedrijven, samenwerkingen en nieuwe initiatieven ontstaan. De leden van Growing Workplace zijn enthousiast, nieuwsgierig en ambitieus. Growing Workplace wil als coöperatie ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Dit doen ze op een veilige en tegelijkertijd vernieuwende manier. Ze bieden werkplekken die ondernemers een voorsprong geven op ondernemerschap door de beschikbaarheid van kennis, inspiratie en netwerk. Meer informatie over de mogelijkheden is beschikbaar via de heer Adriaan Pals, via info@adriaanpals.nl 

 # begeleiding bij het vinden van passend werk

18. Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren. Het leerwerkloket biedt onafhankelijk advies over leren en werken. Voor iedereen: werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten én werkgevers. Voor meer informatie kan men contact opnemen via emmen@lerenenwerken.nl

19. Het Trainingscentrum voor Diagnose en Advies is eensamenwerking van Gemeente Emmen, WSW organisatie Emco en ROC Drenthe College. Het TDC biedt een twee weken durende basistraining aan waarin uitkeringsgerechtigden van alles leren over solliciteren. Tevens kunnen gemotiveerde niet uitkeringsgerechtigden vrouwen ook aan deze trainingen deelnemen. Voor meer informatie kunt u terecht bij algemeen@emco-groep.nl  of telefoonnummer (0591) 63 66 00.

20. Leerwerktrajecten en Flextensie werken samen met het bedrijfsleven. Meer informatie is verkrijgbaar bij dhr Levinga en mevrouw Keuning van de gemeente Emmen, telefoonnummer 140591.

21. Binnen Treant Zorggroep bundelen ze de krachten van 3 ziekenhuislocaties en 20 centra voor verpleeg- en ouderenzorg. Binnen Treant Zorggroep zijn volop mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en stages voor verschillende opleidingen. Voor meer informatie kunt u terecht op  www.treant.nl/werken-leren .